ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะบุคลากร

นายวัชพล วิทยากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุชาดา ขันธวิชัย
ครู คศ.3

นางเพ็ญนภา นิคมเขตต์
ครู คศ.3

นางนิภาพร ไชยมีสุข
ครู คศ.3

นางนันทิยา หงษ์จุมพล
ครู คศ.3

นางรัศมี ภูมิเพ็ง
ครู คศ.3

นางอัมราภรณ์ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.3

นางวิระยา พรมสุริย์
ครู คศ.3

นางปิยะพร บุญสอด
ครู คศ.3

นางสาวฐิตาภรณ์ อุตมะ
ครู คศ.2

นางภิรมย์พร ธิวะโตเจริญ
ครู คศ.2

นางจุฑาทิพย์ ฤทธิ์มหา
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ โง่นแก้ว
ครู คศ.1

นายศราวุธ วุฒิเสน
ครู คศ.1

นายณัฐกรณ์ จิตต์ผล
ครูผู้ช่วย

นายธงชัย วิเศษดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา สว่างโคกกรวด
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรานันท์ จำปานวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก ประชาชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณกมล ศรีสมบูรณ์
พนักงานราชการ

นางสาวสนธยา คำมุงคุณ
พนักงานราชการ

นางสาวอนุสรา นาคคำ

นางสาวรุ่งนภา สิทธิมงคล

Miss Shiela Tupaz

นางจริยาวดี ตาปราบ

นางสาวสมฤทัย ภูสมศรี

นางสาวสาวิตรี โคตะโคตร

นางสาวสุนิสา พิลาหลวง

นายชวลิต เนตรวงศ์

นางสาววนัฐฐา ถนอมวงค์

นางสาวสินจัย ว่องไว

นางสาวไอรดา แขนง

นายปริวรรต โคตรฮุย

นายเอนก พิมสาร

นางพิสมัย จันเขียว

นางพิมวรรณ แก้ววันนา

นางสาวกมล ชมจันทร์